สวัสดิการของบริษัท :
ประกันสังคม , กองทุนเงินทดแทน, สวัสดิการการรักษาพยาบาล, การตรวจสุขภาพประจำปี, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันชีวิต, สหกรณ์ออมทรัพย์เอนกประสงค์
สวัสดิการเงินช่วยเหลือ, เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, รางวัลอายุงานนาน, การปรับค่าจ้างประจำปี ,โบนัสประจำปี (พิจารณาตามผลประกอบการ)