BDLP จัด Luncheon Symposium
สนับสนุนเนื้อหา BDLP

แผนกการตลาดเฮลท์แคร์ บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.)จำกัด จัดกิจกรรมการประชุมวิชาการ Lunchoen Symposium ในหัวข้อ Rational Management of Vitamin D Deficiency แก่อายุรแพทย์ ในงานประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียนพัทยา โดยการจัดประชุมวิชาการครั้งนึ้ ได้รับเกียรติจากอายุรแพทย์สาขาต่อมไร้ท่อที่มีชื่อเสียงมาเป็นวิทยากร คือ พ.อ. นพ. สมชาย พัฒนอางกุล หน่ายต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึม กองอายุรกรรม รพ. พระมงกุฎเกล้า และ ศ.นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล หน่ายโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

กิจกรรมครั้งนี้ได้สรำงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับวิทยากรและอายุร แพทย์ที่เข้าร่วมการประชุม โดยแพทย์ที่เข้าร่วมการประชุมได้นำเอาความรู้จากการประชุมวิชาการในครั้งนึ้ ใปเป็นแนวทางในการวินิจฉัยและเลือกใช้ยากับคนไข้ที่มีภาวะขาดและพร่องวิตา มีนดีได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย


พ.อ. นพ. สมชาย พัฒนอางกุล หน่ายต่อมไรัท่อและเมตะบอลิซึม กองอายุรกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า ผู้ดำเนินการบรรยาย และวิทยากรในหัวข้อ "Rational Treatment of Vitamin D Deficiency" กล่าาถึงแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาาะขาดวิตามินดี


ศ.นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล
หน่วยโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยากรในหัวข้อ "Diagnosis and Evaluation of Vitamin D Deficiency" กล่าาถึงลักษณะของภาวะขาดวิตามินดี การตรวจวัดระดับวิตามินดีในร่างกาย และอุบัติการณ์เกิดภาวะขาดวิตามินดีของคนไทย


มีแพทย์จำนวนมากให้ความสนใจเรื่องภาวะขาดวิตามินดีในคนไทย

วิทยากรร่วมถ่ายภาพกับ Director of Healthcare และ  Marketing Manager แผนกเวชภัณฑ์ยา บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด