งานโลหิตวิทยาสัญจร ครั้งที่ 8
สนับสนุนเนื้อหา BDLP

แผนกการตลาดเฮลท์แคร์ บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด ร่วมกับสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการโลหิตวิทยาสัญจร ครั้งที่ 8 แก่แพทย์ในโรงพยาบาลเขตพี้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี

การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีมแพทย์โลหิตวิทยาที่มีชื่อเสียงจากสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้พื้นฐานของโรคทางโลหิตวิทยาแก่แพทย์ทั่วไป และได้สร้างเครือข่ายกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด กับสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย และแพทย์ในโรงพยาบาลในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกทีเข้าร่วมการประชุม

แพทย์ที่เข้าร่วมประชุมกล่าวว่า ความรู้จากการประชุมวิชาการโลหิตวิทยาสัญจร ครั้งที่ 8 นี้เป็นประโยชน์มาก เพราะช่วยเพิ่มพูนทักษะของแพทย์ทั่วไปให้สามารถวินิจฉัยโรคทางโลหิตวิทยาและให้การรักษาเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสมแสะปลอดภัย ซึ่งจะช่วยรักษาชีวิตของคนไข้โรคโลหิตไว้ได้ และอยากใหัทางบริษัทสนับสนุนการประชุมวิชาการที่เป็นประโยชน์แบบนี้สืบต่อใป


ทีมวิทยากรจากสมาคมโลหิตวิทยาและเหล่าลูกคิษย์
 


นพ.สหเทพ สว่างเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ. พหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี ให้เกียรติมากล่าวเปิดงานโลหิตวิทยาสัญจร ครั้งที่ 8 ร่วมกับ นพ.วันชัย วนะชิวนาวิน นายกสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

 

แพทย์ผู้เข้าฟังรวม 80 คน จากจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี สระบุรี นครปฐม ทีมวิทยากรที่มีชื่อเสียงจากสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย